Vår visjon

Vår visjon er: ”Vi forsikrer en bæredyktig fremtid” med fokus på klima, sikkerhet og helse. Med visjonen ønsker vi å understreke at vi jobber med å skape en bæredyktig fremtid for våre kunder, medarbeidere, samfunnet, miljøet og våre leverandører, ved å:

  • Opptre ansvarlig i alt vi foretar oss som individer og som virksomhet
  • Dele vår kunnskap og forebygge skader innen klima, sikkerhet og helse Utvikle bæredyktige produkter og løsninger
  • Fortsette med å forsikre og utvikle sektoren for fornybar energi Inngå i interne og eksterne partnerskap med fokus på bæredyktighet
  • Inngå aktiv dialog med våre leverandører for å sikre en bæredyktig skadehåndtering
  • Jobbe for å bli blant de tre mest foretrukne arbeidsgiverne i forsikringsbransjen med engasjerte og sunne medarbeidere

Våre verdier og forretningsprinsipper

I våre medarbeideres bonusmål inngår våre verdier, som samtidig er fundamentet for vårt arbeid med samfunnsansvar. Disse er:

  • Bright Ideas
  • Do the right thing
  • Getting the job done
  • Positive people
  • Providing brilliant service

Våre tre forretningsprinsipper skal hjelpe våre medarbeidere til å handle på en bæredyktig måte i alle aspekter av jobben:

Integritet – Vi vil stå for åpenhet, rettferdighet, integritet og omtanke. Vi følger den til enhver tid gjeldende lovgivning, regler og standarder på de områdene vi driver forretning.

Prestasjon – Vi fremmer en positiv og utfordrende prestasjonskultur. Det gjør vi ved å oppmuntre medarbeiderne våre til å ta ansvar for personlig utvikling, samt at vi måler, belønner og oppfordrer til fremgang.

Ansvarlighet - Vi opptrer ansvarlig som individer og som selskap, internt og i møte med eksterne interessenter.

Codans CSR-strategi er dessuten globalt forankret via vårt morselskap RSA, som er et av verdens største forsikringskonsern, og som har satt seg som mål å være det mest bæredyktige forsikringsselskapet i verden. Vi rapporterer og måler løpende våre miljømål til konsernet.

Ansvarlige investeringer

Som en finansiell virksomhet er investeringer en vesentlig del av vår forretning. Derfor har vi også fokus på at våre investeringer blir plassert ansvarlig. Hovedandelen av våre investeringer foretas i nordiske stats- og realkredittobligasjoner. I tillegg foretar vi relativt beskjedne investeringer i virksomhetsobligasjoner og aksjer.

Eksterne forvaltere håndterer størstedelen av Codans investeringsportefølje. I forbindelse med valg av forvaltere vurderer vi deres CSR-innsats. Hver forvalter forventes å ha klare og dokumenterte retningslinjer for CSR, samt være i stand til å dokumentere etterlevelse av dette regelverket. Vi overvåker løpende investeringsporteføljen og foretar minst én formell undersøkelse av forvalternes håndtering av CSR per år. Resultater rapporteres til Codans interne investeringskomité.

Regler og retningslinjer

Vi legger stor vekt på at bæredyktighet blir innarbeidet i alle aspekter av vårt daglige arbeid. Derfor har vårt styre arbeidet frem og godkjent en rekke regler og retningslinjer som gjelder for alle medarbeiderne i Codan-konsernet i Skandinavia.