• min side ikon Min side

Spesiell årsforsikring

For mindre bedrifter kan en spesiell årsforsikring for egne varer i egne biler og transport av medbrakt verktøy/utstyr/instrumenter være mer aktuelt.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Under opphold, lagring og bruk dekker forsikringen tap eller skade som oppstår ved:

 • Brann, lynnedslag eller elektriske fenomener
 • Rørbrudd
 • Vann og annen væske
 • Innbruddstyveri og hærverk
 • Naturskade

  Velg farefelt etter behov

  For transportforsikringen din kan du avtale ulike farefelt. En forsikring på A-vilkår omfatter alle farer de forsikrede varer blir utsatt for, med enkelte unntak som er nevnt i vilkårene. Ønsker du utvidet transportulykke, kan du velge B-vilkår. Da omfattes skader som følge av:

  • At transportmiddelet blir utsatt for sammenstøt eller en alvorlig ulykke, som for eksempel grunnstøtning, kollisjon, velting, utforkjøring, avsporing og lignende
  • Brann, lynnedslag, eksplosjon
  • At varene kastes eller skylles overbord
  • Totaltap av hele kolli under lasting/lossing

  Velger du en forsikring med C-vilkår, omfatter det skader som følge av at transportmiddelet blir utsatt for en alvorlig ulykke, som for eksempel grunnstøtning, kollisjon, velting, utforkjøring, avsporing og lignende.

   Dekning

   Transportforsikringen dekker totaltap, manko og skade på det forsikrede gods, og følgende omkostninger:

   • Redningsomkostninger
   • Felleshavaribidrag
   • Omkostninger ved sikkerhetsstillelse
   • Saksomkostninger
   • Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret

    Opphold underveis som ikke er en naturlig del av transporten, er ikke dekket, men kan avtales spesielt hvis det skulle oppstå behov for det. Vi tilbyr også forsikring mot krigsrisiko og streik.

    Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar, som for eksempel ved veitransport reguleres av §32 i Lov om vegfraktavtaler, og ved sjøtransport av kapittel 9 i Lov om sjøfarten (sjøloven), bør imidlertid alle bedrifter som har varer og gods til befordring, vurdere å kjøpe transportforsikring.

     Få hjelp av en rådgiver

     Kontakt en av våre agenter og få tilbud