• min side ikon Min side

Engangsforsikring

En engangsforsikring dekker enkeltforsendelser av varer og løsøre. Den passer både for bedrifter, for eksempel ved flytting, og for deg med sporadisk behov for en transportforsikring.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Velg farefelt etter behov

For transportforsikringen din kan du avtale ulike farefelt. En forsikring på A-vilkår omfatter alle farer de forsikrede varer blir utsatt for, med enkelte unntak, nevnt i vilkårene. Ønsker du utvidet transportulykkesforsikring, kan du velge B-vilkår. Da omfattes skader som følge av:

 • At transportmiddelet blir utsatt for sammenstøt eller en alvorlig ulykke, som for eksempel grunnstøtning, kollisjon, velting, utforkjøring, avsporing og lignende
 • Brann, lynnedslag, eksplosjon
 • At varene kastes eller skylles overbord
 • Totaltap av hele kolli under lasting/lossing

Velger du en forsikring med C-vilkår, omfattes skader som følge av at transportmiddelet blir utsatt for en alvorlig ulykke. Som for eksempel grunnstøtning, kollisjon, velting, utforkjøring, avsporing og lignende.

  Dekning

  Transportforsikringen dekker totaltap, manko og skade på det forsikrede gods, og følgende omkostninger:

  • Redningsomkostninger
  • Felleshavaribidrag
  • Omkostninger ved sikkerhetsstillelse
  • Saksomkostninger
  • Omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret

  Opphold underveis, som ikke er en naturlig del av transporten, er ikke dekket. Men det kan avtales spesielt hvis det skulle oppstå behov for det. Vi tilbyr også forsikring mot krigsrisiko og streik.

   Opphold underveis som ikke er en naturlig del av transporten, er ikke dekket, men kan avtales spesielt hvis det skulle oppstå behov for det. Vi tilbyr også forsikring mot krigsrisiko og streik.

   Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar, som for eksempel ved veitransport reguleres av §32 i Lov om vegfraktavtaler, og ved sjøtransport av kapittel 9 i Lov om sjøfarten (sjøloven), bør imidlertid alle bedrifter som har varer og gods til befordring, vurdere å kjøpe transportforsikring.

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud