• min side ikon Min side

Yrkesskadeforsikring

Som arbeidsgiver har du en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid.

  [SellingpointItems]
[ContentHtmlUnderUSP]

Yrkesskadeforsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden (inklusive spisepauser) når skaden skyldes:

 • Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
 • Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
 • Annen skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

  Hva dekkes?

  • Påførte utgifter og tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet
  • Framtidige utgifter og tap av framtidig inntekt
  • Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie
  • Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad
  • Dødsfallserstatning - erstatning til etterlatte ved dødsfall. Grunnerstatningen er 15 G og er avhengig av alder. Erstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie. Begravelsestillegg på 0,5 G er inkludert
  • Dødsfallserstatning - erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder

  Erstatningsutmålingen følger "Forskrift om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om Yrkesskadeforsikring".

   Godt å vite: 1G

   G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2021 kr. 106 399 NOK.

    Få hjelp av en rådgiver

    Kontakt en av våre agenter og få tilbud